Język rosyjski dla wszystkich

O kursie
Nauczanie ustnego komunikowania się w języku rosyjskim z uwzględnieniem podejścia interkulturalnego na podstawie treningów oraz działań interaktywnych. Obecnie polscy pracownicy służb publicznych często mają do czynienia z koniecznością komunikowania się z rosyjskojęzycznymi, z imigrantami i uchodźcami, którzy używają języka rosyjskiego. Program pomoże specjalistóm w różnych dziedzinach rozwinąć swoją znajomość języka rosyjskiego i kultury, być pewnym siebie uczestnikiem komunikacji międzykulturowej, zrobić bardziej skutecznymi działania związane z rosyjskojęzycznymi osobami. Podczas treningu są stosowane interaktywne metody, biorąc pod uwagę doświadczenia w różnych obszarach komunikacji, w "żywej" komunikacji, "zanurzenia" w realnym środowisku językowym i kulturowym, trwa wymiana wiedzy, pomysłów i umiejętności.
Niezbędnym elementem w przygotowaniu spiecjalisty, pracującego z imigrantami, z zakresu języka rosyjskiego będzie również wykorzystanie takich elementów jak:
  • stereotypy i charakterystyki narodowe;
  • elementy tradycyjnego stylu urzędowo-kancelaryjnego, charakterystycznego dla korespondencji w języku rosyjskim i polskim, a także porownianie nich;
  • typowe rosyjskie skrótowce, terminy, stosowane w tekstach bytowych;
  • idiomy charakterystyczne dla komunikacji w różnych zawodach, przysłowia i powiedzenia rosyjskie, wprowadzanie przysłów i powiedzeń;
  • zastosowanie elementów komunikacji niewerbalnej.
Każdy z tych elementów może być ujęty w podejściu konfrontatywnym, porównianie może dotyczyć jak języka polskiego i rosyjskiego, tak i kultury polskiej i rosyjskiej w komunikacji zawodowej oraz socjalnej. Ćwiczenia oraz lekcji są prowadzone na podstawie autorskiej metody i technologii kształcenia.
Kurs jest przewidziany na zwyczajnych ludzi, początkujących studiować język rosyjski, a także co życzy powtórzyć podstawy rosyjskiej gramatyki i nauczyć się mówić językiem rosyjskim.

Program przewiduje wprowadzający-fonetyczny kurs, studiowanie systemu języka rosyjskiego przyimkowy-przypadku, rodzajów czasowników i czasowników ruchu na podstawie powszechnie używanej leksyki. Na życzenie słuchacz może zdać egzamin i otrzymać certyfikat (świadectwo) o poziomie posiadania językiem rosyjski Rosyjskiego Uniwersytetu Przyjaźni narodów. Program proponuje podejście komunikacyjne, które łączy wiele cech różnych metod nauczania języków i wykorzystuje różne techniki wypracowane przez te metody. Nauczanie oparte na tym podejściu cechuje eklektyzm.


Przygotowanie słuchaczy do obcowania językiem rosyjski w następnych sytuacjach: "znajomość", "w hotelu", "w sklepie", "do kawiarni", "rozmowy przez telefon", "podróż do innego miasta", "rozmowy o fachie" itp.

Cele szczegółowe kształcenia dotyczą bardzo konkretnych umiejętności i elementów wiedzy, które umożliwiają ukształtowanie poszczególnych kompetencji komunikacyjnych.

Program wyróżnia pięć podstawowych obszarów:
  • wiedzę (znajomość środków językowych, tzn. słownictwa, gramatyki i funkcji);
  • recepcję (rozumienie wypowiedzi ustnych i pisemnych);
  • produkcję (tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych);
  • interakcję (reagowanie na wypowiedzi ustne i pisemne);
  • mediację (przetwarzanie wypowiedzi ustnych i pisemnych).
Dla zorganizowanych grup proponujemy programy różnego trwania, które pozwalają zacząć mówi po rosyjsku, zaczynając z najlepszego zajmowania, i dają możliwość zrozumieć i ocenić rosyjską i kulturę i "zagadkową rosyjską duszę".

Do realizacji programu można wykorzystać dowolne podręczniki (drukowane lub elektroniczne), które uzwględniają przewidziane w dokumencie programowym treści nauczania. Równocześnie zaleca się materiały, które uwzględniają potrzeby studentów (słuchaczy), gdy pracują pod kierunkiem nauczyciela na lekcji, a także podczas pracy w domu.
Nasi uczniowie
89%
Polecaja znajomym
74%
Biora udzial w pozostalych kursach
66%
Przychodza rodzina
Skontaktuj się z nami:
Made on
Tilda